logo_vrtic1_icon

Konačna upisna lista i upute za upis

DJEĈJI VRTIĆ JOSIPDOL
Karlovaĉka 17 b
47303 Josipdol
KLASA:034-06/19-01/18
URBROJ:2133-80-01-19-01
Josipdol, 02.srpnja.2019.
Na temelju ĉlanka1a, 20. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07 i 94/13) i ĉlanka 2. Statuta Djeĉjeg vrtića Josipdol, te temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga KLASA:601-07/18-01/03, URBROJ:2133-80-01-18-01 od 14.svibnja 2018.god., sukladno Drţavnom pedagoškom standardu, Upravno vijeće na svojoj 16. Sjednici odrţanoj 02.07.2019. objavljuje:

KONAĈNU LISTU
S UPUTAMA O POSTUPKU UPISA
za pedagošku godinu 2019./2020.

Konačna upisna lista i upute za upis.pdf

Podijeli ovo

Dječji vrtić Josipdol © sva prava zadržana

Karlovačka 17b, Josipdol 47303 | tel: 047/ 581 - 275
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Dječjeg vrtićaJosipdol

design studio