logo_vrtic1_icon

JAVNI NATJEĈAJZA UPIS DJECE U DJEĈJI VRTIĆ JOSIPDOLza 2019./2020. pedagošku godinu

DJEĈJI VRTIĆ JOSIPDOL
Karlovaĉka 17 b
47303 Josipdol
KLASA:601-05/19-01/15
URBROJ: 2133-80-01-19-01
Josipdol, 06.05.2019.
Temeljem ĉl. 1 a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i
Odluke o naĉinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Djeĉji vrtić Josipdol KLASA: 021-
05/18-01/06, URBROJ: 2133/13-04-04 od 27.travnja 2018 godine, a sukladno Planu upisa
za 2019./2020. pedagošku godinu, Upravno vijeće Djeĉjeg vrtića Josipdol objavljuje:

JAVNI NATJEĈAJ
ZA UPIS DJECE U DJEĈJI VRTIĆ JOSIPDOL
za 2019./2020. pedagošku godinu

Dokumentacija…

Podijeli ovo

Dječji vrtić Josipdol © sva prava zadržana

Karlovačka 17b, Josipdol 47303 | tel: 047/ 581 - 275
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Dječjeg vrtićaJosipdol

design studio